VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ & KINH DOANH QUỐC TẾ

VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ & KINH DOANH QUỐC TẾ

VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ & KINH DOANH QUỐC TẾ

• Nghiên cứu khoa học, luật pháp & kinh doanh của các quốc gia

• Nghiên cứu các định chế thương mại của các tổ chức quốc tế

• Đào tạo, tổ chức hội thảo liên quan thương mại quốc tế.

• Đào tạo tiếng Anh cho ngành luật.

• Tư vấn đầu tư, du học tại Hoa Kỳ,

• Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

• Tư vấn giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp